O Projekcie

Celem projektu Przedsiębiorczy profesjonalista w polskim systemie zdrowia publicznego jest budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenia i wzbogacenie oferty edukacyjnej, a także poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt obejmuje poniższe zadania:

 1. Wizyty studyjne pracowników uczelni w wiodących ośrodkach zagranicznych. Dzięki tym wyjazdom kadra naukowo-dydaktyczna wzbogaci się o wiedzę i umiejętności poznane na rynku pozaeuropejskim. Celem wizyt jest poznanie nowoczesnych metod kształcenia przedmiotu oraz w konsekwencji podniesienie poziomu pracy dydaktycznej ze studentami PUM.

 2. Szkolenie kadry naukowo-dydaktycznej WNoZ PUM w wiodących ośrodkach zagranicznych. Dzięki szkoleniom kadry WNoZ, przydatnym do prowadzenia pracy dydaktycznej i naukowej zorganizowanych we wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych wzrośnie wiedza na temat zdrowia publicznego w aspekcie nauczania przedmiotu i prowadzenia badań naukowych jakościowych i ilościowych w tym zakresie.

 3. Wizyta studyjna specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego z wiodących ośrodków zagranicznych ma WNoZ.

 4. Kursy specjalistyczne dla profesjonalistów pracujących w systemie ochrony zdrowia.

 5. Szkolenia dla osób pracujących w systemie zdrowia publicznego w sektorze rządowym i pozarządowym.

  więcej informacji na stronie projektu:  http://www.profesjonalista-zdrowie-pam.eu

Okres realizacji projektu  to 5 lat - od 01.02.2010r. do 31.01.2015 r.

Budżet projektu: 1.479.672,00 PLN , wartość dofinansowania 100%

Nr projektu : POKL.04.01.01-00-033/09-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 19 November 2013, 12:52 AM
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

  • ForumForum

  • ForumAktualności

  • StronaO Projekcie